Beginselen van islamitisch financieren 

Beginselen van islamitisch financieren Op basis van de rechtsbronnen hebben de shariageleerden meerdere beginselen van islamitisch financieren ontwikkeld. Een kernbeginsel is dat ieder voorwerp of iedere activiteit is toegestaan om te gebruiken of te verrichten, tenzij daarvoor een expliciet verbod geldt. Als een bepaalde wijze van gebruik van een voorwerp of het verrichten van een […]

Verbod op riba 

Verbod op riba Riba betekent groeien en wordt naar westerse begrippen vaak vertaald als rente. De term riba omvat echter meer dan alleen rente. In het islamitische recht wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdcategorieën vanriba, namelijk riba an-nasi’a en riba al-fadl. Riba an-nasi’a of riba door uitstel omvat ieder potentieel geldelijk voordeel als gevolg van […]

Vermijden van gharar 

Vermijden van gharar Een ander kernbeginsel waarmee partijen rekening dienen te houden is het vermijden van gharar. Gharar betekent onzekerheid en wordt onderverdeeld in excessieve onzekerheid (gharar fahish) en toegestane onzekerheid (gharar yasir).  Wat is Islamic banking ? precies? Excessieve onzekerheid ziet op het ontbreken van de essentialia van een overeenkomst, zoals de situatie waarin […]

Verbod op maysir en qimar 

Verbod op maysir en qimar Het vermijden van gharar hangt nauw samen met het verbod op maysir en qimar. Bij qimar gaat het om opbrengsten die op basis van toeval worden behaald ten koste van een ander, zoals het geval is bij weddenschappenen gokken. Maysir betreft elke opbrengst die al dan niet ten koste van […]

Islamitische koopovereenkomsten onder Nederlands recht 

Islamitische koopovereenkomsten onder Nederlands recht De murabaha, bai’ as-salam en de istisna kwalificeren onder Nederlands recht als gemengde overeenkomsten. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de rechtsregels van de koop, koop op afbetaling, consumentenkrediet in de zin van Titel 7.2A van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht van toepassing zijn op de […]

Shariaraad 

Sharia raad Het is internationaal gebruikelijk dat islamitische financieringsmethoden en de islamitische financiële onderneming die deze aanbiedt, worden getoetst door een raad van shariageleerden op hun conformiteit met hetislamitische recht. Iedere islamitische financiële onderneming dient daarom een eigen shariaraad op te nemen in de corporate governance. De shariaraad bestaat uit een oneven aantal shariageleerden met […]

Algemene regels voor islamitische koopovereenkomsten

Algemene regels voor islamitische koopovereenkomsten Een murabaha moet bovendien voldoen aan de algemene regels die gelden voor islamitische koopovereenkomsten. Deze regels hebben betrekking op (i) het voorwerp van de koopovereenkomst, (ii) bedingen in de koopovereenkomst en (iii) de verschuldigde prestatie. Het is niet mogelijk om de verkoop van een toekomstige zaak te bewerkstelligen. Immers, het […]

Hoe zit het met de Bedenktijd van een Halal Hypotheek

Hoe zit het met de Bedenktijd van een Halal Hypotheek Ingeval de murabaha wordt gebruikt ter financiering van de koop van een woning door een consument is het wettelijk recht op bedenktijd een risico voor de financier. Immers, consument-kopers van woningen kunnen gedurende drie dagen na de dag der terhandstelling van de ondertekende koopakte, de […]

Waarom u een halal-hypotheek zou moeten overwegen

Waarom u een halal-hypotheek zou moeten overwegen Islamitische hypotheken zijn de afgelopen jaren steeds meer in opspraak geraakt: de islamitische financiële sector groeit met ongeveer 15-25% per jaar. Islamitische financiering werkt in overeenstemming met de shariah of islamitische wet, die het betalen en ontvangen van rente of “riba” verbiedt. Een halal-hypotheek biedt potentiële huizenkopers uiteindelijk […]

Musharaka en mudaraba

Musharaka en mudaraba Een musharaka is een contractuele samenwerkingsvorm waarbij twee of meer (rechts)personen geld of zaken in gemeenschap brengen om gezamenlijk winst te behalen. Islamitische financiële ondernemingen kunnen hierdoor financieren met eigen vermogen in plaats van een rentedragende lening of een andere debt-based financieringsmethode. Voor het aangaan van een musharaka is vereist dat de […]