Het effect van
de halalhypotheek.

Mudaraba

De murabaha is van oorsprong een variant van de koopovereenkomst die tegenwoordig wordt gebruikt als financieringsmethode, vanwege praktische bezwaren bij het gebruik van de musharaka of mudaraba. De murabaha is een koopovereenkomst waarbij de verkoper een zaak verkoopt aan de koper tegen betaling van de kostprijs van de zaak en een Usmani 2002, p. 12. 35 overeengekomen winstopslag. Kenmerkend aan de murabaha is dat de koper op de hoogte is van de kostprijs. Een murabaha veronderstelt dat de verkoper de zaak in eigendom heeft terwijl hiervan in het geval van islamitische financiële ondernemingen geen sprake hoeft te zijn. In de islamitische financieringspraktijk bestaat de murabaha-financiering daarom uit twee koopovereenkomsten tussen drie verschillende partijen: de financier koopt een door de cliënt gewenste zaak van een derde die nadien door de financier wordt verkocht aan de cliënt. Alvorens de eerste koopovereenkomst tussen de financier en de derde-verkoper wordt aangegaan, geeft de cliënt aan de financier te kennen dat hij een bepaalde zaak in eigendom wil hebben voor zijn onderneming, zoals een nieuwe fabrieksmachine, tegen betaling van de kostprijs van die zaak en een overeengekomen winstopslag. De winstopslag bestaat uit een vast bedrag, een percentage van de kostprijs van de zaak of een percentage van de kostprijs van de zaak inclusief de door de financier gemaakte kosten. Vervolgens verplicht de cliënt zich jegens de financier middels een wa’ad om de betreffende zaak af te nemen. Deze eenzijdige koopverplichting is geen inherent onderdeel van de murabaha maar wordt gebruikt om zekerheid van de nakomingsverplichting te strekken aan de financier. De financier sluit op zijn beurt een koopovereenkomst met de verkoper van het betreffende goed. Hiervoor kan de financier een derde (met meer expertise) machtigen die voor rekening en in naam van de financier optreedt. Onder dringende omstandigheden mag ook de cliënt gevolmachtigde zijn. Een sale-and-buy-back waarbij de cliënt eigen activa verkoopt aan de financier en vervolgens terugkoopt is nietig onder islamitisch recht. Tot slot verkoopt de financier de betreffende zaak aan de cliënt tegen betaling van de overeengekomen koopprijs in termijnen. Voldoet de cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen, dan mag de financier geen vergoeding eisen voor vertraging van de betaling vanwege het verbod op riba. Omgekeerd leidt een vervroegde terugbetaling evenmin tot korting. Om de cliënt desondanks van een financiële prikkel te voorzien, wordt in de murabaha-overeenkomst bedongen dat de cliënt zichzelf eenzijdig verplicht om bij een te late betaling een bepaald bedrag over te maken aan een goed doel.

3.2.1 Algemene regels

voor islamitisch koopovereenkomsten

Een murabaha moet bovendien voldoen aan de algemene regels die gelden voor islamitische koopovereenkomsten. Deze regels hebben betrekking op (i) het voorwerp van de koopovereenkomst, (ii) bedingen in de koopovereenkomst en (iii) de verschuldigde prestatie. 170 Het is niet mogelijk om de verkoop van een toekomstige zaak te bewerkstelligen. Immers, het voorwerp van de koopovereenkomst dient ten tijde van het aangaan van de koop in eigendom en bezit te zijn van de verkoper. 171 Het islamitische recht bevat geen regels over de wijze van bezit(sverschaffing), waardoor dit wordt overgelaten aan lokaal recht. 172 Ook is vereist dat de zaak met voldoende bepaaldheid kan worden omschreven. 173 Daarnaast is ten aanzien van twee categorieën zaken expliciet bepaald dat de (ver)koop daarvan nietig is. De eerste categorie bestaat uit zaken die onder het islamitische recht geen handelswaarde hebben, zoals goud, zilver en betaalmiddelen. Deze zaken kunnen vanwege het verbod op riba slechts worden geruild tegen dezelfde waarde, ondanks een eventueel verschil in kwaliteit. De tweede categorie ziet op zaken waarvan het gebruik slechts een onethisch doel dient, zoals (wijn vanwege het verbod op het nuttigen van alcohol). Voorwerpen of activiteiten die haram zijn, kunnen dus niet worden verhandeld of gefinancierd. Bovendien mag de koopovereenkomst niet worden onderworpen aan een tijdsbepaling of een voorwaarde, tenzij dit gebruikelijk is bij de koop van een dergelijk goed. Een voorbeeld hiervan is de koop van een koelkast onder de voorwaarde dat deze twee jaar gratis wordt onderhouden. 174 Laatstgenoemde voorwaarde is geldig omdat een onderhoudsbepaling bijde koop van een nieuwe koelkast gebruikelijk is in het maatschappelijk verkeer. Wordt de koelkast verkocht onder een opschortende tijdsbepaling of voorwaarde, zoals het intreden van een toekomstige gebeurtenis of toekomstig tijdstip, dan belet het verbod op gharar de geldigheid van de koopovereenkomst. Evenmin mag de koopovereenkomst worden onderworpen aan het beding waarbij het eigendom van het goed blijft voorbehouden aan de financier tot de volledige betaling van de koopprijs. 175 Tot slot is het verrichten van de verschuldigde prestatie onderhevig aan het verbod op gharar en riba. De levering van de zaak mag namelijk niet 17

37 onzeker zijn en moet terstond worden verricht.

De financier en de cliënt die gezamenlijk tot een musharaka treden, zijn zelfstandig bevoegd om de musharaka te verta176 Ter illustratie van een onzekere levering van een zaak kan worden gedacht aan de verkoop van een verloren munt. De levering van de verloren munt is onzeker, omdat de verkoper niet in het bezit is van de munt en mogelijk nooit meer het bezit daarvan verschaft. Uitzonderingen op de algemene regels waaraan de murabaha moet voldoen, zijn de bai’ as-salam en istisna. Beide koopovereenkomsten maken een uitzondering op de voorwaarden dat ten tijde van de verkoop (i) het voorwerp van de koopovereenkomst bestaat en (ii) de verkoper zowel de eigenaar als de bezitter daarvan is.egenwoordigen voor zover de rechtshandelingen zijn aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening. In de musharaka-overeenkomst kan worden bepaald dat een sharik is uitgesloten van vertegenwoordiging of dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid enkel toekomt aan een derde. In geval een sharik is uitgesloten van vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan is hij niet gerechtigd tot meer winst dan zijn aandeel in het vermogen. Treedt een sharik buiten zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid dan is hij niet aansprakelijk, tenzij sprake is van wangedrag of nalatigheid. Voor de externe aansprakelijkheid geldt in beginsel dat de shoraka’ jegens derden pro rata aansprakelijk zijn voor resterende schulden na ontbinding.

3.2.2 Bai’ as-salam

De bai’ as-salam is een koopovereenkomst waarbij de verkoper toekomstige zaken of gebruiksrechten in de toekomst levert tegen vooruitbetaling van de koopprijs door de koper. Dit was oorspronkelijk bedoeld als een alternatieve financieringsmethode voor de agrarische sector om de handelsactiviteiten van de boeren die in afwachting van de oogst waren, te vergemakkelijken. 177 In de moderne financieringspraktijk kan de bai’ as-salam ook worden gebruikt ter financiering van werkkapitaal in andere sectoren, zoals in de industrie- of de handelssector. De bai’ as-salam is aan strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen niet alle goederen worden verkocht op basis van een bai’ as-salam. Voorbeelden hiervan zijn 1. zaken waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk kan worden gesteld, zoals grond, gebouwen of bomen, 2. specifieke zaken, zoals graan van een bepaalde boerderij, 3. zaken die vanwege het verbod op riba slechts terstond mogen worden geleverd, zoals goud, zilver en valuta, en 4. zaken met een subjectieve waardering, zoals antiek. 178 Verder zijn partijen gehouden om een regeling te treffen ten aanzien van de levering en de termijn waarbinnen kan worden geleverd. 179 Het is niet toegestaan om een boetebeding op te nemen bij een te late levering, tenzij de cliënt zichzelf eenzijdig verplicht om een bepaald bedrag over te maken aan een goed doel. Terstond na het aangaan van de overeenkomst

More information?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent de Halalhypotheek? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws direct in uw mailbox.

Deel onze blog

0 0 stemmen
Article Rating
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Commentaren
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties